دپارتمان تقویم آموزشی

توجه به دوره های کوتاه مدت و کاربردی و بهره گیری از زیرساخت های IT  برای برگزاری دوره ها با توجه به اهمیت زمان برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار مهم است. طراحی و اجرای سمینار های حضوری و مجازی با موضوعات جذاب و مورد نیاز فضای کسب و کار کشور از برنامه های اصلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران می‌باشد.

دانلود تقویم آموزشی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 1400

محتوایی یافت نشد.