لیست کامل دوره ها

در این صفحه لیست کامل تمامی دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی لیست شده است، همچنین جهت دسترسی سریع تر به دوره های هریک از دپارتمان ها می توانید روی دکمه های زیر کلیک کنید.

مبارزه با پولشویی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

جریان وجوه نقد

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ جلسه
هزینه دوره : 750,000 تومان

قیمت تمام شده

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 825,000 تومان

استفاده از نرم افزارهای حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۰ ساعت
هزینه دوره : 600,000 تومان

کاربرد اکسل در حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 900,000 تومان

قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 675,000 تومان

مدیریت مالی با رویکرد تحلیل در عمل

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۰ ساعت
هزینه دوره : 1,005,000 تومان

حسابداری مدیریت بارویکرد استراتژیک

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۵۰ ساعت
هزینه دوره : 1,252,500 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 810,000 تومان

حسابداری تلفیقی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 25 ساعت
هزینه دوره : 915,000 تومان