زنجیره های بستگی یا بلوکی و قرارداد های هوشمند

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وبینار یک روزه برگزار می کند: زنجیره های بستگی یا بلوکی و قرارداد های هوشمند مقدمه ای از : پروفسورحسین میرمحمدصادقی (استاد دانشگاه و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران) سخنران وبینار: دکتر براندون مالون داور و وکیل […]

رکن اطمینان بخشی و مشورتی هئیت مدیره

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار می‌کند: حسابرسی داخلی : رکن اطمینان بخشی و مشورتی هئیت مدیره (این کارگاه به صورت مجازی و رایگان برگزار می گردد) زمان برگزاری : یکشنبه 24 بهمن1400؛ ساعت […]