زنجیره های بستگی (بلوکی) و قرارداد های هوشمند

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وبینار یک روزه برگزار می کند:

مدیریت کسب و کار و مهندسی فروش

*مدیریت و مهندسی فروش فلسفه فروش در بازار رقابتی تفاوت شغل فروش

شاه کلید ورود به آینده

تلفیق علم ، تجربه ، تخصص ، دانش ، معلومات روز با

ورود به بازار جهانی با سایت آمازون

هدف از برگزاری این دوره،آموزش روش های کسب درآمد ارزی و فروش

دوره عالی تخصصی دیپلماسی تجاری؛《توسعه تجارت با قطر》

دوره عالی تخصصی دیپلماسی تجاری ؛ 《توسعه تجارت با قطر》 ⏰ چهارشنبه

همایش مدیران آموزش اتاق های سراسر کشور

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاریه اتاق های ایران و