دپارتمان مالی و حسابداری

بدون شک موضوعات مالی و حسابداری و آشنایی مدیران اجرایی با آخرین مسائل مربوطه و داشتن دانش روز از الزامات مدیریت بنگاه های اقتصادی است بر همین اساس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران دوره های کاربردی و بر اساس نیاز بنگاه های اقتصادی در حوزه های مالی و حسابداری برگزار می‌نماید.

مبارزه با پولشویی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

جریان وجوه نقد

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ جلسه
هزینه دوره : 750,000 تومان

قیمت تمام شده

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 825,000 تومان

استفاده از نرم افزارهای حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۰ ساعت
هزینه دوره : 600,000 تومان

کاربرد اکسل در حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 900,000 تومان

قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 675,000 تومان

مدیریت مالی با رویکرد تحلیل در عمل

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۰ ساعت
هزینه دوره : 1,005,000 تومان

حسابداری مدیریت بارویکرد استراتژیک

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۵۰ ساعت
هزینه دوره : 1,252,500 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ ساعت
هزینه دوره : 810,000 تومان

حسابداری تلفیقی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 25 ساعت
هزینه دوره : 915,000 تومان
  • 1
  • 2