دپارتمان مالی و حسابداری

بدون شک موضوعات مالی و حسابداری و آشنایی مدیران اجرایی با آخرین مسائل مربوطه و داشتن دانش روز از الزامات مدیریت بنگاه های اقتصادی است بر همین اساس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران دوره های کاربردی و بر اساس نیاز بنگاه های اقتصادی در حوزه های مالی و حسابداری برگزار می‌نماید.

حسابداری مدیریت

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۳۰ ساعت
هزینه دوره : 1,275,000 تومان

حسابداری صنعتی 2

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۵ ساعت
هزینه دوره : 1,200,000 تومان

حسابداری صنعتی1

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۵ ساعت
هزینه دوره : 1,125,000 تومان

حسابداری مالی ۲

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۶۰ ساعت
هزینه دوره : 1,200,000 تومان

حسابداری مالی 1

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 45 ساعت
هزینه دوره : 1,125,000 تومان
  • 1
  • 2