دوره های با برچسب اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,650,000 تومان