دوره های با برچسب اینکوترمز

اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی مشهور به ICC

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : 8 ساعت
هزینه دوره : 525,000 تومان