دوره های با برچسب بازرگانی

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه ELP

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۱۶ جلسه
هزینه دوره : 700,000 تومان

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۲۴ جلسه
هزینه دوره : 1,100,000 تومان

رویه های بین المللی عملیات بانکی ISBP

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ جلسه
هزینه دوره : 520,000 تومان

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم برآن

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ جلسه
هزینه دوره : 520,000 تومان

بسته مدیریت بازرگانی (شامل 8دوره)

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۸۴ جلسه
هزینه دوره : 3,500,000 تومان