دوره های با برچسب بازرگانی

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه ELP

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 1,050,000 تومان

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,650,000 تومان

رویه های بین المللی عملیات بانکی ISBP

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 780,000 تومان

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم برآن

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 780,000 تومان

بسته مدیریت بازرگانی (شامل 8دوره)

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۸۴ ساعت
هزینه دوره : 7,500,000 تومان