دوره های با برچسب واردات

مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی های صادراتی و وارداتی

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : 12 ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان