آقاي محققی

رویه های بین المللی عملیات بانکی ISBP

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 780,000 تومان