آقای بیات

حمل کالای خطرناک داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره : 700,000 تومان