آقای جهانی

حسابداری مالی ۲

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۶۰ ساعت
هزینه دوره : 1,200,000 تومان

حسابداری مالی 1

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 45 ساعت
هزینه دوره : 1,125,000 تومان