آقای حیاتی

دوره حمل ونقل جاده ای بین المللی کالا IRU (شامل 10 دوره)

شروع برگزاری : پاییز ۱۴۰۰
مدت دوره : ۱۰۰ جلسه
هزینه دوره : 5,000,000 تومان

بسته مدیریت بازرگانی (شامل 8دوره)

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۸۴ جلسه
هزینه دوره : 3,500,000 تومان

اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی مشهور به ICC

شروع برگزاری : تابستان 1400
مدت دوره : 8 ساعت
هزینه دوره : 350,000 تومان