دکتر حسین میرمحمد صادقی

مدرس دوره های حقوقی

مبارزه با پولشویی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان