آقای دستمردی

دوره حمل ونقل جاده ای بین المللی کالا IRU (شامل 10 دوره)

شروع برگزاری : زمستان 1401
مدت دوره : ۱۰۰ ساعت
هزینه دوره : 12,000,000 تومان

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه ELP

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 1,050,000 تومان

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,650,000 تومان

بسته مدیریت بازرگانی (شامل 8دوره)

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۸۴ ساعت
هزینه دوره : 7,500,000 تومان

مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی های صادراتی و وارداتی

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : 12 ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 18 ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان