دوره های حضوری

حسابداری مدیریت

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۳۰ ساعت
هزینه دوره : 850,000 تومان

حسابداری صنعتی 2

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۵ ساعت
هزینه دوره : 800,000 تومان

حسابداری صنعتی1

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۵ ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

حسابداری مالی ۲

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۶۰ ساعت
هزینه دوره : 800,000 تومان

حمل کالای خطرناک داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره : 400,000 تومان

سی.ام.آر

شروع برگزاری : پاییز ۱۴۰۰
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,200,000 تومان

کارنه تیر

شروع برگزاری : پاییز ۱۴۰۰
مدت دوره : ۱۲ ساعت
هزینه دوره : 600,000 تومان

بیمه در حمل و نقل

شروع برگزاری : پاییز ۱۴۰۰
مدت دوره : ۱۰ ساعت
هزینه دوره : 500,000 تومان

رانندگان حرفه ای داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۳۰ ساعت
هزینه دوره : 1,800,000 تومان

دوره حمل ونقل جاده ای بین المللی کالا IRU (شامل 10 دوره)

شروع برگزاری : زمستان 1401
مدت دوره : ۱۰۰ ساعت
هزینه دوره : 12,000,000 تومان