دوره های حضوری

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه ELP

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 700,000 تومان

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی

شروع برگزاری : تابستان ۱۴۰۰
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,100,000 تومان

آشنایی با حواله سوئیفتی MT103 و مسیر های انتقال پول در تجارت بین المللی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 520,000 تومان

رویه های بین المللی عملیات بانکی ISBP

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 520,000 تومان

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم برآن

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ ساعت
هزینه دوره : 520,000 تومان

بسته مدیریت بازرگانی (شامل 8دوره)

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۸۴ ساعت
هزینه دوره : 7,500,000 تومان

حسابداری مالی 1

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 45 ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی مشهور به ICC

شروع برگزاری : تابستان 1400
مدت دوره : 8 ساعت
هزینه دوره : 350,000 تومان

مقررات صادرات و واردات با رویکرد تدوین استراتژی های صادراتی و وارداتی

شروع برگزاری : تابستان 1400
مدت دوره : 12 ساعت
هزینه دوره : 500,000 تومان