هزینه دوره : 1,100,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

اعتبارات اسنادی و مقررات آن و تهیه اسناد بازرگانی