هزینه دوره : 350,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم توکلی

88810534 – داخلی 101

کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی مشهور به ICC