هزینه دوره : 500,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

بیمه در حمل و نقل                                                     Insurance in transportation