هزینه دوره : 1,125,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

حسابداری مالی 1