هزینه دوره : 520,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم توکلی

88810534 – داخلی 101

توضیحات دوره :

رویه های بین المللی عملیات بانکی ISBP  بر اساس  UCP60