هزینه دوره : 520,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم توکلی

88810534 – داخلی 101

کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم برآن